Naniwanowoto

Naniwanowoto To Youtube 照片3
野口法学部门“ Naniwanowoto”
Naniwanowoto向一代又一代人传达了Nohgaku hayashi的乐趣。
此外,旨在让Nohgaku粉丝体验林hay,
(笛)Sadamitsu Tomonori,(小鼓)Narita Soh,(大鼓)Yamamoto Tosiya,(太鼓)中田和和等年轻四重奏的乐趣的活动。
我们举办讲座,音乐会和赞助演出。
Naniwanowoto 简介照片1
Naniwanowoto 简介照片2


Naniwanowoto SNS帐户

PAGE TOP